தமிழ் கதை அள யின் அர்த்தம்

கதை அள

வினைச்சொல்அளக்க, அளந்து

  • 1

    (ஒன்றைப் பற்றி) நம்ப முடியாத அளவுக்குத் திரித்துக் கூறுதல்.

    ‘வெளிநாட்டுக்குப் போய் வந்ததைப் பற்றி அவன் கதை அளந்துகொண்டிருக்கிறான்’

  • 2

    (விஷயம் தெரியாத காரணத்தால்) தேவை இல்லாததையெல்லாம் தெரிவித்தல் அல்லது எழுதுதல்.

    ‘தேர்வில் ஒரு வினாவுக்கு விடை தெரியவில்லை. ஏதோ கதை அளந்திருக்கிறேன்’