தமிழ் கொலுவீற்றிரு யின் அர்த்தம்

கொலுவீற்றிரு

வினைச்சொல்-வீற்றிருக்க, -வீற்றிருந்து

  • 1

    (கொலுமண்டபத்தில் அரசர்) அரியணையில் அமர்ந்திருத்தல்.