தமிழ் சொட்டைசொள்ளை யின் அர்த்தம்

சொட்டைசொள்ளை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (அடுத்தவர் செயலில் காணும்) குற்றம்குறை.