தமிழ் பாச்சை யின் அர்த்தம்

பாச்சை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் வீடுகளில் காணப்படும்) தத்திச் செல்லும் ஒரு வகைப் பழுப்பு நிறப் பூச்சி.

  • 2

    வட்டார வழக்கு கரப்பான்பூச்சி.