தமிழ் அ யின் அர்த்தம்

பெயரடை

  • 1

    அந்த.

    ‘அப்புத்தகம்’
    ‘அவ்வீடு’
    ‘அந்நாள்’