தமிழ் அஃறிணை யின் அர்த்தம்

அஃறிணை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    மனிதர், தேவர், அரக்கர் அல்லாத பிற உயிர்களையும் உயிரற்ற பொருள்களையும் உள்ளடக்கிய பெயர்ச்சொல் பகுப்பு.