தமிழ் அக்கரை யின் அர்த்தம்

அக்கரை

பெயரடை

  • 1

    வெளிநாட்டுக்கு உரிய அல்லது வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த.

    ‘அக்கரை இலக்கியம்’