தமிழ் அக்காள் யின் அர்த்தம்

அக்காள்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு