தமிழ் அக்கினிக் குண்டம் யின் அர்த்தம்

அக்கினிக் குண்டம்

பெயர்ச்சொல்