தமிழ் அக்கினிச் சட்டி யின் அர்த்தம்

அக்கினிச் சட்டி

பெயர்ச்சொல்