தமிழ் அக்கினித் திராவகம் யின் அர்த்தம்

அக்கினித் திராவகம்

பெயர்ச்சொல்