தமிழ் அங்கனம் யின் அர்த்தம்

அங்கனம்

(அங்கனமாக)

வினையடை