தமிழ் அங்கால் யின் அர்த்தம்

அங்கால்

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அப்பால்.

    ‘வயல்வெளிக்கு அங்கால் ஒரு மாடு இறந்து கிடந்தது’