தமிழ் அச்சடி யின் அர்த்தம்

அச்சடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து