தமிழ் அச்சரக்கூடு யின் அர்த்தம்

அச்சரக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு