தமிழ் அச்சுப்பொறி யின் அர்த்தம்

அச்சுப்பொறி

பெயர்ச்சொல்