தமிழ் அச்சேறு யின் அர்த்தம்

அச்சேறு

வினைச்சொல்அச்சேற, அச்சேறி

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (நூல்) அச்சிடப்படுதல்.