தமிழ் அஞ்சலகம் யின் அர்த்தம்

அஞ்சலகம்

பெயர்ச்சொல்