தமிழ் அடங்கன்முறை யின் அர்த்தம்

அடங்கன்முறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முதல் ஏழு திருமுறைகளின் தொகுப்பு.