தமிழ் அட்டக்கரி யின் அர்த்தம்

அட்டக்கரி

பெயர்ச்சொல்