தமிழ் அட்டணைக்கால் யின் அர்த்தம்

அட்டணைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு