தமிழ் அட்டாவதானம் யின் அர்த்தம்

அட்டாவதானம்

பெயர்ச்சொல்