தமிழ் அட்டியல் யின் அர்த்தம்

அட்டியல்

பெயர்ச்சொல்