தமிழ் அடிச்சொல் யின் அர்த்தம்

அடிச்சொல்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    வேர்ச்சொல்.

    ‘‘வாய்ப்பு’ என்பதன் அடிச்சொல் ‘வாய்’ என்ற வினைச்சொல் ஆகும்’