தமிழ் அடித்துக்கொண்டு போ யின் அர்த்தம்

அடித்துக்கொண்டு போ

வினைச்சொல்செல்ல, சென்று