தமிழ் அடிபம்பு யின் அர்த்தம்

அடிபம்பு

பெயர்ச்சொல்