தமிழ் அடிமடையன் யின் அர்த்தம்

அடிமடையன்

பெயர்ச்சொல்