தமிழ் அடுக்குப்பண்ணு யின் அர்த்தம்

அடுக்குப்பண்ணு

வினைச்சொல்-பண்ண, -பண்ணி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஏற்பாடு செய்தல்; ஆயத்தம் செய்தல்.