தமிழ் அணிசெய் யின் அர்த்தம்

அணிசெய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அழகைக் கூட்டுதல்.

    ‘கோயிலுக்கு அணிசெய்கிறது கோபுரம்’