தமிழ் அதிர்வெடி யின் அர்த்தம்

அதிர்வெடி

பெயர்ச்சொல்