தமிழ் அதுக்கு யின் அர்த்தம்

அதுக்கு

வினைச்சொல்அதுக்க, அதுக்கி

வட்டார வழக்கு