தமிழ் அதுக்கு யின் அர்த்தம்

அதுக்கு

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு