தமிழ் அதை யின் அர்த்தம்

அதை

வினைச்சொல்அதைக்க, அதைத்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வீங்குதல்.

    ‘பல்வலியால் கன்னம் சற்று அதைத்திருந்தது’