தமிழ் அந்திமக் கிரியை யின் அர்த்தம்

அந்திமக் கிரியை

பெயர்ச்சொல்