தமிழ் அந்துருண்டை யின் அர்த்தம்

அந்துருண்டை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு