தமிழ் அநாதையாக யின் அர்த்தம்

அநாதையாக

வினையடை

  • 1

    கவனிப்பார் இல்லாமல்.

    ‘தெரு முனையில் ஒரு பை அநாதையாகக் கிடந்தது’