தமிழ் அனங்கக வேதியியல் யின் அர்த்தம்

அனங்கக வேதியியல்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    (உயிருள்ள பொருள் அனைத்திலும் காணப்படும்) கரியை மூலக்கூறாகக் கொண்டிருக்காத கூட்டுப் பொருள் பற்றி விவரிக்கும் வேதியியல் பிரிவு.