தமிழ் அன்னக்கரண்டி யின் அர்த்தம்

அன்னக்கரண்டி

பெயர்ச்சொல்