தமிழ் அன்னியப்படு யின் அர்த்தம்

அன்னியப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு