தமிழ் அன்னியம் யின் அர்த்தம்

அன்னியம்

பெயர்ச்சொல்