தமிழ் அனாதி காலம் யின் அர்த்தம்

அனாதி காலம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மிகப் பழங்காலம்.