தமிழ் அப்படியென்றால் யின் அர்த்தம்

அப்படியென்றால்

இடைச்சொல்