தமிழ் அம்மை யின் அர்த்தம்

அம்மை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சின்னம்மை, தட்டம்மை போன்ற நோய்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.

  • 2

தமிழ் அம்மை யின் அர்த்தம்

அம்மை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தாய்.