தமிழ் அம்மை குத்து யின் அர்த்தம்

அம்மை குத்து

வினைச்சொல்குத்த, குத்தி

  • 1

    அம்மை நோய் வராமல் இருக்கத் தடுப்பு ஊசி போடுதல்.