தமிழ் அம்மை போடு யின் அர்த்தம்

அம்மை போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு