தமிழ் அம்மை வடு யின் அர்த்தம்

அம்மை வடு

பெயர்ச்சொல்