தமிழ் அமிழ்தம் யின் அர்த்தம்

அமிழ்தம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு