தமிழ் அமைச்சன் யின் அர்த்தம்

அமைச்சன்

பெயர்ச்சொல்