தமிழ் அரக்குழா யின் அர்த்தம்

அரக்குழா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வஞ்சிரம்.