தமிழ் அரசாள் யின் அர்த்தம்

அரசாள்

வினைச்சொல்

  • 1

    (அரசன் நாட்டை) ஆட்சிபுரிதல்.