தமிழ் அரசாள் யின் அர்த்தம்

அரசாள்

வினைச்சொல்-ஆள, -ஆண்டு

  • 1

    (அரசன் நாட்டை) ஆட்சிபுரிதல்.