தமிழ் அரசிலை யின் அர்த்தம்

அரசிலை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு